Startskud til fredningssag

DN i Fredericia inviterer Fredericia Byråd til at være medrejser af en fredning af 70 hektar skov i Trelde.

Læs mere Januar 2018

Skovejerne forener sig

De mange lodsejere i Trelde holdt først møde om situationen og inviterede derefter hele byrådet på skovvandring, før det byrådsmøde, hvor politikerne skulle afgøre, om de ville være medrejsere på fredningen af Trelde-skovene.

Læs mere Februar 2018

Flertal siger ja til fredningssag

Det gik som skovejerne frygtede, da et flertal i byrådet i marts sagde ja til at gå med til at rejse fredningssagen. S og Enhedslisten argumenterede med, at man dermed kunne få indflydelse på fredningsforslagets udformning.

Læs mere Marts 2018

Landspolitikere på banen

Trelde-fredningen bliver genstand for landspolitisk bevågenhed, hvor både Venstre, DF og LA ønsker at gøre op med Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.

Læs mere Marts 2018

Fredningsret bliver toptema

På DN's repræsentantskabsmøde i Nyborg bliver der debat om fredningsretten, som DN har haft siden 30'erne.

Læs mere April 2018

Politikere og DN mødes

Ved et dialogmøde afstemmer politikerne og DN ønsker til fredningsforslaget, og hvordan det videre arbejde skal gribes an. Fra byrådet deltager Christian Bro (S) og Inger Nielsen (DF).

Læs mere Forår 2018

Skovejerne etablerer forening

Skovejerforeningen Trelde Skov ser dagens lys. Foreningen skal være talerør for skovejerne i forhandlingerne med DN og kommunen.

Læs mere April 2018

Dialogmøde med skovejerne

Under dialogmødet drøftede man bl.a. en fælles besigtigelsestur for at skovejerne kunne udpege mulige nye stier og områder til urørt skov.

21. juni 2018

Skovejere siger fra

Efter et bestyrelsesmøde i skovejerforeningen gør formand Poul Ejnar Jochumsen det klart for kommunen, at man ikke ønsker videre dialog, før den økonomiske ramme er på plads.

30. juli

Fredningsoplæg sendes ud

Efter skovejernes afvisning beslutter DN og Fredericia Kommune at arbejde videre med et fredningsoplæg selv. Desuden dropper man at aflyse et dialogmøde, der var afsat til den 28. august. Fredningsoplægget sendes til samtlige skovejere i e-boks. og bliver modtaget med vrede.

Læs mere 15. august

Lodsejere og borgere er indbudt

Den 24. september er lodsejerne i skoven indbudt til møde om oplægget til fredning, og den 26. september gælder det borgerne. Begge gange er der plads til gode ideer og input til kommunen og DN.

24.-26. september

Træfældning giver debat

Skovejerne udnytter historisk høje priser og perfekte forhold til skovhugst til at fælde i Treldeskovene. Det forventede fredningsforslag og udsigt til store arealer med urørt skov betyder at der i nogle områder fældes ekstra meget. Træer, som kunne have stået i nogle år endnu, bliver fældet.

Læs mere November 2018

Fredningsforslag klar

Forslag om fredningen samt budgetoverslag sendt i høring hos Miljøstyrelsen.

December 2018

Flertal sagde ja

Byrådet uden om Venstre og løsgænger Karsten Byrgesen vedtog at være medrejser af fredningen og vedtog fredningsforslaget.

Primo 2019

Offentligt møde

Fredningsnævnet har modtaget fredningsforslaget. 23. september er der indkaldt til offentligt møde i Bøgeskov Hallen om fredningsforslaget. Alle har mulighed for at ytre sig, inden fredningsnævnet tager på besigtigelse i Trelde-skovene.

September 2019

Fredning afgøres og kan ankes

Inden for to år skal fredningsnævnet beslutte om fredningsforslaget skal efterkommes. Afgørelsen kan ankes, som det skete i forhold til fredningen af Fælleden. Ankenævnet kan også tage stilling til, om der skal ydes erstatning og godtgørelse til lodsejerne. Ankesagen kan i sidste ende indbringes for domstolene.

Læs mere 2020-2021